Công ty CP Bao bì VLC có cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong quản lý, điều hành sản xuất, tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng.

Mỗi thành viên của công ty luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa và giá trị cốt lõi của Công ty làm kim chỉ nam để phát triển

Văn hóa làm việc với tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa công ty bao bì VLC phát triển vượt bậc trong các hoạt động kinh doanh.