Công ty cổ phần bao bì VLC cam kết tập trung mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện những chỉ tiêu về chính sách chất lượng và môi trường:

- VLC Packs quyết tâm xây dựng và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015.

- Cam kết sản xuất các sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng và luôn đổi mới công nghệ hài hòa môi trường.

- Cam kết cung ứng sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

- VLC Packs quyết tâm thực hiện chính sách đào tạo: Đội ngũ cán bộ công nhân được đào tạo có đủ kỹ năng hoàn thành công việc được giao.

- Cam kết luôn tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định của công ty liên quan đến môi trường.

Ngày 5 tháng 9 năm 2016

              TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

               ( Đã ký)

Support

+84 942 999 825
0225.3. 929 659
000058795
prev
next