Chính sách chất lượng và môi...

Công ty cổ phần bao bì VLC cam kết tập trung mọi nguồn lực phấn đấu...

Chiến lược phát triển và Tầm...

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao...

ABOUT VLC GROUP

VLC Packaging Joint Stock Company belongs to VLC Group, with a capital of more than VND...

Lời Giới Thiệu

Công ty Cổ Phần bao bì VLC thuộc tập đoàn kinh tế VLC do các công ty...