Giới thiệu

Chính sách chất lượng và môi trường

Công ty cổ phần bao bì VLC cam kết tập trung mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện những chỉ tiêu về chính sách chất lượng và môi trường:

– VLC Packs quyết tâm xây dựng và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015.

– Cam kết sản xuất các sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng và luôn đổi mới công nghệ hài hòa môi trường.

– Cam kết cung ứng sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

– VLC Packs quyết tâm thực hiện chính sách đào tạo: Đội ngũ cán bộ công nhân được đào tạo có đủ kỹ năng hoàn thành công việc được giao.

– Cam kết luôn tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định của công ty liên quan đến môi trường.

Ngày 5 tháng 9 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

( Đã ký)